Vergi Hukuku

  • Sınırlı sayıda olmamak üzere mükelleflerin ve vergi sorumlularının özellikle aşağıda sayılan konulardaki vergi ihtilaflarında hukuki yardım hizmeti verilmektedir;

  • Katma Değer Vergisi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi, Damga Vergisi ve diğer vergi türlerinde: İkmalen, Re’sen, İdarece yapılan tarhiyatlarla ilgili olarak mükelleflerin kullanabileceği haklar bağlamında: İdari çözüm olarak tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma, cezada indirim, pişmanlık vb. konularda hukuki yardım ve yönlendirme; adli çözüm olarak iptal davalarının açılması ve takibi ile bu hakların kullanılması aşamasında: Ülkemizde sıklıkla ihdas edilen yapılandırma, matrah artırımı, davadan vazgeçmek suretiyle idare ile anlaşmaya yönelik muhtelif düzenlemeler karşısında; mükelleflerin mutlak menfaatinin temini açısından, ihtilafların devam ettirilmesi veya sonlandırılmasına yönelik hukuki yardım ve tavsiye,

  • Takdir Komisyonu Kararlarından, Vergilendirme ile ilgili yapılan usulsüz tebliğ işlemlerinden, Vergi/Vergilendirme Hatalarından kaynaklanan ihtilafların çözümü,
  • Vergi incelemeleri öncesi ve inceleme aşamasında ihtiyaç duyulacak konularda hukuki yardım,

  • İzaha davet düzenlemesine istinaden, Vergi Daireleri tarafından yapılan hukuka aykırı zorlamalar (herhangi bir inceleme olmaksızın faturaların kayıtlardan çıkartılmasının istenilmesi gibi) nedeniyle mükellefler tarafından verilen ihtiraz-i kayıtlı düzeltme beyannamelerine istinaden tahakkuk eden vergi ve cezalara karşı açılan iptal davaları,

  • “Özel Esaslar Uygulaması” kapsamına alınan mükelleflerin bu uygulamadan çıkmasına yönelik olarak açılan iptal davaları,

  • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin müteselsil sorumlulukları kapsamında: Meslek mensubu muhatap alınmak suretiyle tarh edilen vergi ve cezalara karşı açılan iptal davaları ile yine aynı sorumluluk kapsamında VUK’nun 359. ve 360. maddelerine atfen; iştirak, yardım eden, fail sıfatları ile haklarında yapılan suç duyurularına istinaden Asliye Ceza Mahkemelerinde açılan ceza davalarında verilen hukuki yardım,

  • 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun’da yer alan düzenlemelerden özellikle: Teminat isteme, İhtiyati haciz, İhtiyati tahakkuk, İdarenin İptal davası açması gibi uygulamalardan kaynaklanan ihtilafların çözümü; Amme alacağının cebren tahsiline yönelik olarak: Ödeme emrine karşı açılan iptal davaları ile bu kapsamda uygulanan haciz, iflas, teminatın paraya çevrilmesi, kefilin takibi, haczedilen malvarlığının satışı gibi işlemlerden kaynaklanan ihtilafların çözümü; tahsil zamanaşımına uğramış amme alacaklarının vergi dairesi kayıtlarından çıkartılması - terkinin sağlanmasına yönelik yapılması gereken işlemlerde hukuki yardım